კვლევები

დემოკრატია და ადამიანის უფლებები პანდემიის და საგანგებო მდგომარეობის პირობებში

წარმოდგენილ კვლევაში გაანალიზებულია სამართლებრივი ბაზა და საერთაშორისო სტანდარტები, ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული ღონისძიებები, რომლებიც ეხებოდა ახალი კორონავირუსის (COVID-19) წინააღმდეგ ბრძოლას.

კვლევის მიზანი იყო საკანონმდებლო ბაზის კრიტიკული გაანალიზება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება, ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ 2020 წლის განმავლობაში პანდემიის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯების კონსტიტუციურობის შეფასება.