დასრულებული

საქართველოში მოსამართლეთა პროფესიული განათლების სისტემის ანალიზი

ხანგრძლივობა: 15 თებერვალი, 2018 – 15 ნოემბერი, 2018 

 
პარტნიორი ორგანიზაცია: ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი 
 
ბიუჯეტი: 40 515 აშშ დოლარი 
პროექტის მიზანი: 
  • იუსტიციის უმაღლესი სკოლის საკანონმდებლო ბაზის ანალიზის განხორციელება;
  •  იუსტიციის უმაღლესი სკოლის კურიკულუმის და სხვა საკითხების შეფასება იმის დასადგენად პასუხობენ თუ არა ისინი სასამართლო სისტემაში არსებულ საჭიროებებს და გამოწვევებს; 
  • იუსტიციის უმაღლესი სკოლის კანონმდებლობასთან და პრაქტიკასთან დაკავშირებით რეკომენდაციების შემუშავება. 
პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები: 
 
  • არსებული კანონმდებლობის სრულყოფილი ანალიზი და ხარვეზების გამოვლენა; 
  • იუსტიციის უმაღლესი სკოლის კურიკულუმის ანალიზი; 
  • იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სემინარების სისტემის, სავალდებულო სტაჟირების და მათი მნიშვნელობის შეფასება; 
  • მიგნებების და რეკომენდაციების პრეზენტაცია და ადვოკატირება.