კვლევები

ელექტრონული ტექნოლოგიები არჩევნებში

ელექტრონული ტექნოლოგიები არჩევნებში

კვლევაში განხილულია თანამედროვე ტექნოლოგიების - ამომრჩეველთა აუთენტიფიკაცია/იდენტიფიკაციის დანერგვის პროცესი, ფუნქციონირება და შედეგები სომხეთის, მოლდოვის, ყირგიზეთისა და ალბანეთის მაგალითზე. გამოკვლეულია იმ სახელმწიფოთა პრაქტიკაც (ნიდერლანდები, გერმ ...

დემოკრატია და ადამიანის უფლებები პანდემიის და საგანგებო მდგომარეობის პირობებში

დემოკრატია და ადამიანის უფლებები პანდემიის და საგანგებო მდგომარეობის პირობებში

წარმოდგენილ კვლევაში გაანალიზებულია სამართლებრივი ბაზა და საერთაშორისო სტანდარტები, ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული ღონისძიებები, რომლებიც ეხებოდა ახალი კორონავირუსის (COVID-19) წინააღმდეგ ბრძოლას. კვლევის მიზანი იყო საკანონმდებლო ბაზის კრ ...

დემოკრატია და ადამიანის უფლებები პანდემიისა და საგანგებო მდგომარეობის პირობებში

დემოკრატია და ადამიანის უფლებები პანდემიისა და საგანგებო მდგომარეობის პირობებში

კვლევის მიზანია, ერთი მხრივ საკანონმდებლო ბაზის კრიტიკული გაანალიზება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება არსებულ ხარვეზებთან დაკავშირებით, ხოლო მეორე მხრივ საქართველოს მთავრობის მიერ 2020 წლის განმავლობაში მიღებული რეგულაციების კონსტიტუციურ ...

 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ვებ-გვერდების მონიტორინგის ანგარიში

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ვებ-გვერდების მონიტორინგის ანგარიში

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების“ საქმიანობის ერთ-ერთ მიმართულებას წარმოადგენს ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე მმართველობის ხელშეწყობა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში.  თანამედროვე ტექნოლოგიე ...

საკრებულოს წევრების საქმიანობის ანაზღაურების წესი -  არაერთგვაროვანი პრაქტიკა მუნიციპალიტეტებში

საკრებულოს წევრების საქმიანობის ანაზღაურების წესი - არაერთგვაროვანი პრაქტიკა მუნიციპალიტეტებში

2014 წელს ივლისში ადგილობრივი თვითმმართველობის  არჩევნებზე საქართველოს მოსახლეობამ 71 მუნიციპალიტეტში საკრებულოს 2083 დეპუტატი აირჩია.  თვითმმართველობის არჩევნებზე ინტერესი საკმაოდ დიდი  იყო, როგორც პოლიტიკური პარტიების, ისე დამოუკიდ ...

ISFED-ის კვლევის მიხედვით ყველა საკრებულოში შემაშფოთებელი გენდერული დისბალანსია

ISFED-ის კვლევის მიხედვით ყველა საკრებულოში შემაშფოთებელი გენდერული დისბალანსია

‘’სამართლიანმა არჩევნებმა’’ საქართველოს 71 თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს შემადგენლობა შეისწავლა. თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში შემაშფოთებელი გენდერული დისბალანსი გამოიკვეთა. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების მიხედვი ...

ადგილობრივი თვითმმართველობის საკრებულოებში ქალ დეპუტათთა წარმომადგენლობა და გენდერული ბალანსი საქართველოში

ადგილობრივი თვითმმართველობის საკრებულოებში ქალ დეპუტათთა წარმომადგენლობა და გენდერული ბალანსი საქართველოში

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ“ 2014 წლის 30 მაისს “საქართველოს მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში ქალ დეპუტატთა წარმომადგენლობისა და გენდერული ბალანსის შესახებ“ კვლევა გამოაქვეყნა. ორგანიზაციამ საქართველო ...